0
محتوای خیاطی و مد
دوره-اندازه-گیری-اصولی-پارچه

آموزش کامل اندازه گیری اصولی و الگو کشی خانم عاطفه عبدلی

دوره آموزش اندازه گیری اصولی و الگوکشی در این دوره آموزش کامل خیاطی شامل موارد زیر توسط خانم عاطفه عبدلی آموزش داده می شود:        1. اندازه گیری درست و اصولی        2. الگوی اساس بالاتنه ...