0

پل های ارتباطی

دینا عبدمنافی

مهارت ها

فیزیک 90
هواشناسی 100

خانم دینا عبدمنافی استاد دکترای فیزیک گرایش هواشناسی با سابقه ۸ سال تجربه تدریس در دانشگاه آزاد تهران شمال و نیز ۵ سال تجربه فعالیت اجرایی در مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور یکی از اساتید با سابقه در حوزه تدریس فیزیک و هواشناسی می باشند. ایشان چندین مقاله ISI و علمی پژوهشی در زمینه هواشناسی در ژرنالهای معتبر داخلی و خارجی  به چاپ رسانیده اند

۱- دینا عبدمنافی، امیرحسین مشکوتی، سهراب حجام، مجید وظیفه دوست. بررسی تاثیرات غیر مستقیم هواویزها بر اقلیم در شهر تهران. کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد، ۱۳۹۴٫
۲- دینا عبدمنافی، امیرحسین مشکوتی، سهراب حجام، مجید وظیفه دوست. بررسی موردی تاثیر آلودگی حاد هوا بر خردفیزیک ابر و کیفیت آب بارش در تهران. سومین همایش آلودگی هوا و صدا، تهران، ۱۳۹۳٫

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:
۱- عبدمنافی دینا، عسکری شیرازی حسن. بررسی شاخص های ناپایداری، برش قائم باد و وضعیت های رطوبتی در هنگام نزول تگرگ در تهران، مجله علمی پژوهشی علوم و فنون دریایی، سال دوم، شماره پنجم، تابستان ۱۳۸۶، صفحه ۳۱-۴۲٫
۲- دینا عبدمنافی، امیرحسین مشکوتی، سهراب حجام، مجید وظیفه دوست. مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران. مجله علمی پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی. سال ۵، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۹۵، صفحه ۷۹-۹۳٫
۳- دینا عبدمنافی، امیرحسین مشکوتی، سهراب حجام، مجید وظیفه دوست. مطالعه تاثیرات هواویزها بر کیفیت آب بارش در طول یک سال در شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره ۱۹، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۱۵-۳۰٫
۴- دینا عبدمنافی، سهراب حجام، امیرحسین مشکوتی. تاثیرآلودگی‏های ذره‏ای هوای تهران بر روی مشخصه‏های ابر و بارش. فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره ۲۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، دوره ۲۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، صفحه ۱۱۹-۱۳۰٫
۵- دینا عبدمنافی، امیرحسین مشکوتی، سهراب حجام. بررسی pH، کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، قلیاییت کل و سختی کل آب بارش در شهر تهران. مجله پژوهش های اقلیم شناسی. دوره ۱۳۹۹، شماره ۴۴، بهار ۱۳۹۷، دوره ۲۰، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۹، صفحه ۱-۱۴٫

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی (ISI):
۱-Dina Abdemanafi, Amir-hussain Meshkatee, Sohrab Hajjam, Majid Vazifedoust. “The Study of Inorganic Ion Composition and Chemical Properties of Rain Water Over Tehran City”. ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY. 2016, Vol. 32, No. 1, PP. 367-378.

۲- Dina Abdemanafi,“ Effect of aerosols on different regime of clouds and their precipitation over Tehran city”.
Global NEST Journal.2017, Vol. 19, No. 4, PP. 666-673.